Ulrik på skrift

Her kan du finde et udvalg af mine universitetsopgaver gengivet i uddrag.

De fleste af mine opgaver er baseret på cases i organisationer, som har ønsket at de indhentede informationer blev behandlet fortroligt.

Dette respekterer jeg naturligvis, og kan derfor kun bringe uddrag, der er blevet kraftigt anonymiserede.

KONTAKTINFO:

Kandidatspeciale (2005: Indledning, s. 1-12)

  • Titel: "De glemte faser: Softwareimplementering fra ide til kontrakt - set i et Aktør-Netværks Teoretisk perspektiv".
  • Karakter: 11
Beskrivelse: Dette er indledningen til mit kandidatspeciale, hvori hovedlinjerne for specialet trækkes op. De dele af indledningen som beskriver selve casen er dog taget ud.

I indledningen præsenteres bl.a. kort de metoder og den teori, som har været med til at give os indsigt i de processer og interaktioner, der finder sted i forbindelse med idegenererings- og leverandørvalgsfasen.

Vi (min medforfatter og jeg) peger på, at de handlinger og beslutninger der finder sted i de indledende faser af et informationssystems livscyklus, har stor betydning for systemet både på kort og lang sigt. Men problemet er, at vi mangler konkret viden omkring de sociale processer, der udspiller sig i disse faser. Med kandidatspecialet forsøger vi at opnå denne indsigt.

Vi noterer os samtidigt, at der tilsyneladende ikke hersker nogen særlig interesse for disse faser, målt ud fra antallet af artikler omkring de indledende faser, sammenlignet med antallet af artikler omkring implementeringsfasen.

Eksamensopgave (2003: s. 37-42)

  • Titel: "Eksamensopgave i faget Organisationsanalyse".
  • Karakter: 9
Beskrivelse: Dette er et uddrag fra min eksamensopgave i faget "Organisationsanalyse". I uddraget beskrives det teoretiske grundlag, som jeg benyttede til at analysere samspillet mellem IT og arbejdsprocesser i en kommunal udviklingsafdeling.

Igen kan jeg af fortrolighedshensyn ikke bringe uddrag fra selve casebeskrivelsen og analysen, men der blev i opgaven bl.a. set på, hvordan informationsbehandling, vidensdeling og koordinerende arbejde gjorde sig gældende i den pågældende afdeling.

Bacheloropgave (2002: s. 3-14)

  • Titel: "Business Process Reengineering i den offentlige sektor i Danmark".
  • Karakter: 9
Beskrivelse: Du kan her læse teorikapitlet fra min bacheloropgave. Først beskriver jeg BPR konceptet, og derefter foretager jeg en vurdering af, hvorvidt reengineering kan siges at passe til den offentlige sektor.

I de efterfølgende kapitler (som her er udeladt af hensyn til fortrolighed) undersøger jeg en række eksempler på BPR i praksis - hovedsagligt projekter i den kommunale forvaltning. Jeg slutter af med at diskutere hovedpointerne i empiridelen i forhold til antagelserne i teorikapitlet.

Obligatorisk Opgave (2000)

Beskrivelse: Økonomistudiet i Århus var i år 2000 stort set kun baseret på 4-timers skriftlige eksamener. Udover bacheloropgaven var det derfor sparsomt med skriftlige opgaver.

Jeg har dog fundet denne obligatoriske opgave fra faget "Driftsøkonomi 3". Bag denne titel ligger et pensum dedikeret til organisationsdesign og -analyse.

Opgaven er baseret på "Årsrapporten 1999" fra Danfoss, som er gengivet i opgavegrundlaget du finder i linket ovenfor. I opgaven testes den studerendes forståelse af en række forskellige markante strategi- og organisationsteorier.

Tilbage til toppen af siden
© Ulrik Nicolaisen 2005.